Studia Antiqua et Archaeologica 28(2): 266-281

Felix-Adrian TENCARIU, Maria-Cristina CIOBANU, Andrei ASĂNDULESEI, George
BODI, Bogdan-Ștefan NOVAC

DOI: 10.47743/saa-2022-28-2-1

ABSTRACT

As a result of the magnetic survey on an area of ​​more than five hectares, located south-west of Cetățuie, we are currently aware of an extension of the Cucutenian habitation, consisting of numerous burned and unburned structures, pits and two defensive ditches in the form of circular arcs. The magnetic map allowed, beginning with the 2017 campaign, the placement of smaller (test trenches) or larger excavation units for the verification of various types of anomalies (burnt houses, defence ditch, pits). In the last (2022) campaign, in addition to investigating a defensive ditch and a dwelling, it was decided to excavate also an anomaly initially considered a pit. The surprise was the identification of a pottery kiln, belonging to phase B of the Cucuteni culture, located in the immediate vicinity of the last defensive ditch (in the north-western part of the settlement). Its excavation revealed a quasi-unique type of pottery firing installation, partially buried, updraught, with two chambers (a lower, combustion chamber, and an upper firing chamber). Its unique feature is the absence of the usual stoking chamber and stoking pit for fuel supply in front of the kiln. Instead, the kiln had an elongated stoke hole, placed laterally, which communicated with just one channel, to the south. Being a rather rare discovery, at least in the Cucuteni area west of the Prut River, the presence of this kiln brings evidence of the specialized practice of the pottery craft in the eponymous settlement and nuances the known typology of pottery firing installations in the prehistory of south-eastern Europe.

REZUMAT

Ca urmare a realizării măsurătorilor magnetometrice pe o suprafață de peste cinci hectare, situată la SV de Cetățuie, ne este cunoscută în prezent o prelungire a locuirii cucuteniene, constând în numeroase structuri arse și nearse, gropi și două șanțuri sub forma unor arce de cerc. Harta magnetometrică a permis, începând cu 2017, amplasarea unor sondaje și casete de mai mari dimensiuni pe diverse tipuri de anomalii (locuințe incendiate, șanț de apărare, gropi). În campania anului 2022, pe lângă cercetarea primului șanț situat în afara celor două cunoscute anterior și a unui fragment de locuință, s-a dorit și sondarea unei anomalii considerată inițial groapă. Surpriza a fost identificarea unui cuptor de ardere a ceramicii, aparținând fazei B a culturii Cucuteni, amplasat în imediata apropiere a ultimului șanț de apărare (în partea de NV a așezării). Cercetarea lui a relevat un tip cvasi-inedit de instalație de ardere a ceramicii, foarte puțin adâncit, cu două camere (una de combustie, inferioară, și una superioară, a vaselor) și tiraj vertical. Caracterul inedit constă în absența unei gropi a fochistului pentru alimentarea cu combustibil din fața cuptorului. În schimb, cuptorul avea o gură de foc alungită, practicată lateral, care comunica cu un singur canal, spre sud. Fiind o descoperire mai degrabă rară, cel puțin în arealul cucutenian de la vest de Prut, prezența acestui cuptor aduce dovezi despre practicarea specializată a meșteșugului olăritului în așezarea eponimă și nuanțează tipologia cunoscută a instalațiilor de ardere a ceramicii din preistoria Europei de sud-est.

KEYWORDS

Cucuteni-Trypillia culture, Chalcolithic pottery kiln, pyrotechnology, spread of technological innovation.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)